Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wereldhond

Algemene Voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door Wereldhond gevestigd in Abbenes, KvK nummer 66541638, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van videotrainingen.


Artikel 1. Definities

Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Wereldhond een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Wereldhond, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

Een inschrijving voor een online videotraining impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de consument is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.


Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

De consument kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Wereldhond.tv aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Overeenkomsten tussen consument en Wereldhond komen slechts tot stand indien de aanmelding door Wereldhond aan de consument schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

Wereldhond heeft het recht een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden bekeken. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Wereldhond opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor de consument.


Artikel 4. Prijsstelling

Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van wereldhond.tv. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.

Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de videotraining gevolgd worden.

Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient de consument dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@wereldhond.nl.

Het is niet mogelijk de aankoop van een online videotraining te annuleren.

In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Wereldhond zelf anders bepaalt.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

Wereldhond is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Wereldhond tenzij aan Wereldhond opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien Wereldhond op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Indirecte schade wordt niet vergoed.

Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.

Wereldhond heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Wereldhond kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Wereldhond op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Wereldhond hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.

Indien en voor zover Wereldhond aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Wereldhond kan worden toegerekend. Wereldhond is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.


Artikel 7. Intellectuele eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de consument. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Wereldhond voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wereldhond is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Wereldhond en overeenkomsten tussen Wereldhond en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Haarlemmermeer, tenzij de wet anders voorschrijft.